انجمن مهندسی روسازی ایران- اعضای هیئت مدیره
اعضای هیئت مدیره انجمن

حذف تصاویر و رنگ‌ها

هیئت مدیره انجمن مرکب از هفت نفر عضو اصلی و دو نفر عضو علی البدل و بازرس یک نفر عضو اصلی و یک نفر عضو علی البدل است که هر دو سال یک بار با شرکت اعضای پیوسته انتخاب می شوند.

اعضای هیئت مدیره دوره پنجم انجمن مهندسی روسازی ایران

رئیس هیت مدیره دکتر منصور فخری AWT IMAGE
نائب رئیس

دکتر ابولفضل حسنی

AWT IMAGE
خزانه دار

مهندس احمد شمس الکتابی

AWT IMAGE
دبیر

دکتر جواد سوداگری

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر غلامعلی شفابخش AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر محمودرضا کی منش
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر سید محمداصغر زاده
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر شاهین شعبانی

AWT IMAGE
عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس سیدعلی حسینی

بازرس مهندس احسان حقیقت خرازی 
دبیر اجرایی مهندس مرتضی قنبری

اعضای هیئت مدیره دوره چهارم انجمن مهندسی روسازی ایران

رئیس هیئت مدیره دکتر منصور فخری AWT IMAGE
نائب رئیس

دکتر ابولفضل حسنی

AWT IMAGE
خزانه دار

دکتر علی اصغر اردکانیان

AWT IMAGE
دبیر

دکتر جواد سوداگری

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر شاهین شعبانی AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره مهندس احمد شمس الکتابی AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره مهندس نادر صولتی فر AWT IMAGE
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر محمدرضا احدی

AWT IMAGE
عضو علی البدل هیئت مدیره

مهندس مرتضی جلیلی قاضی زاده

AWT IMAGE
بازرس

مهندس امیر سعید نکویی

AWT IMAGEاعضای هیئت مدیره دوره سوم انجمن مهندسی روسازی ایران

رئیس هیئت مدیره دکتر منصور فخری AWT IMAGE
نائب رئیس

مهندس حمید صباغ ملا حسینی

AWT IMAGE
خزانه دار

دکتر علی اصغر اردکانیان

AWT IMAGE
دبیر

دکتر جواد سوداگری

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر سید جواد میر محمد صادقی AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر غلامعلی شفا‌ بخش AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر احمد منصوریان AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر محمدرضا احدی

AWT IMAGE
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر شاهین شعبانی

AWT IMAGE
بازرس

مهندس امیر سعید نکویی

AWT IMAGE
اعضای هیئت مدیره دوره دوم انجمن مهندسی روسازی ایران

رئیس هیئت مدیره دکتر امیر کاووسی AWT IMAGE
نائب رئیس

دکتر محمود عامری

AWT IMAGE
خزانه دار

مهندس منوچهر احتشامی زاده

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر فریدون مقدس نژاد

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر منصور فخری AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر حسن زیاری AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر محمودرضا کی منش AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر احمد منصوریان

AWT IMAGE
عضو علی البدل هیئت مدیره

دکتر فرهاد افتخار زاده

AWT IMAGE
بازرس
اعضای هیئت مدیره دوره اول انجمن مهندسی روسازی ایران

رئیس هیئت مدیره

دکتر محمود عامری

AWT IMAGE
نائب رئیس

دکتر فریدون مقدس نژاد

AWT IMAGE
خزانه دار

مهندس منوچهر احتشامی زاده

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره

دکتر نادر طباطبائی

AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر امیر کاووسی AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر شهریار افندی زاده AWT IMAGE
عضو اصلی هیئت مدیره دکتر اسماعیل اسماعیل زاده
عضو اصلی هیئت مدیره

محمد توسلی

عضو علی البدل هیئت مدیره

حسین نصیریان

بازرس

مرجان علیخانی 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.102.16.fa
برگشت به اصل مطلب