انجمن مهندسی روسازی ایران- اعضای هیئت مؤسس انجمن
اعضای هیئت مؤسس

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

فهرست اعضای هیات موسس انجمن مهندسی روسازی ایران

ردیف

نام و نام خانوادگی

1

دکتر محمود عامری

2

مهندس محمدرضا فرخو

3

احمد بلوریان حداد

4

حسین نصیریان

5

دکتر شمس نوبخت

6

مهندس محمدتوسلی حجتی

7

مهندس فرهاد مهریاری دیلمی

8

مهندس منوچهر احتشامی

9

مهندس حامدخانی سانیچ

10

دکتر جلیل شاهی

11

دکتر رضاعباس نیا

12

دکتر شهریارافندی زاده زرگری

13

دکتر فریدون مقدسی نژاد

14

مهندس اسماعیل اسماعیل پور

15

دکتر علی منصور خاکی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.105.20.fa
برگشت به اصل مطلب