انجمن مهندسی روسازی ایران- مقدمه
مقدمه

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

 

انجمن مهندسی روسازی ایران در سال 1382 به همت برخی اساتید و کارشناسان کشور با هدف ارتقای دانش تخصصی روسازی و توسعه امور آموزشی ، پژوهشی و فنآوری مربوطه تاسیس گردید.

اهمیت و جایگاه روسازی از نظر عملکردی و سهم بالای آن در هزینه تمام شده راه ، لزوم ارتقا کیفیت قیر و آسفالت مصرفی و بهبود مشخصات آن ، ضرورت بهبود روش های مدیریت تعمیر و نگهداری و....

همچنین لزوم تدوین مقررات و ضوابط فنی متناسب با شرائط کشور ، رسالت انجمن را در رسیدن به اهداف عالیه خود سنگین تر کرده است. در این راستا بر آن هستیم ضمن انسجام فعالیت های انجمن در سال جدید ارتباط با اعضا را هر چه بیشتر تقویت نموده که در این راستا وب سایت انجمن نقش عمده ای را ایفا خواهد نمود.

AWT IMAGE

 

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.56.13.fa
برگشت به اصل مطلب