انجمن مهندسی روسازی ایران- اهداف و برنامه‌ها
اهداف و فعالیت ها

حذف تصاویر و رنگ‌ها

 

   اهداف

 1. ارتقای دانش و فناوری برای تولید و بهره برداری از مواد و مصالحی که در هر یک از اجزای تشکیل دهنده‌ی سیستم روسازی مورد استفاده قرار می‌گیرند و بر عملکرد آنها موثر هستند.
 2. ارتقای دانش و فناوری در انتخاب روش و نوع آزمایش‌هایی که برای تعیین مشخصات فنی مواد و مصالحی که از آنها برای احداث روسازی و یا ساخت هر یک از لایه‌های روسازی استفاده می‌شود.
 3. ارتقای دانش و فناوری در روش‌های ارزیابی عملکرد روسازی
 4. ایجاد نهادی برای تبادل اطلاعات و دانش فنی در صنعت روسازی
 5. بهبود و افزایش سطح بهره وری سازمان‌ها از طریق برگزاری نشست ها، دوره های آموزشی و میزگرد‌های تخصصی در همسویی با برنامه‌های توسعه کشور و برنامه های سالانه

 


  وظایف و فعالیت‌ها

 1. ایجاد و تحکیم ارتباط عمومی، علمی، پژوهشی، تحقیقاتی، آموزشی و فنی در سطوح ملی و بین المللی بین محققان و متخصصانی
 2. همکاری با نهاد‌های اجرایی، علمی، آموزشی، پژوهشی و تحقیقاتی در زمینه ارزیابی و بازنگری طرح ها و برنامه های مربوط به موضوع فعالیت انجمن
 3. ایجاد بستر مناسب جهت بر قراری ارتباطات سازنده با مراجع علمی و تخصصی ملی و فرا ملی در حوزه روسازی
 4. رغیب و تشویق محققین، پژوهشگران و مجریان و دست اندرکاران صنعت روسازی برای ارتقاء کیفیت و اعمال مهندسی ارزش
 5. نجام تحقیقات و پژوهش‌های علمی، نظری، و کاربردی در راستای پیشبرد و ارتقای دانش و فناوری در کلیه زمینه‌های مرتبط با صنعت روسازی و استفاده از مصالح جدید
 6. ارائه خدمات آموزشی، پژوهشی، فنی و مشاوره‌ای
 7. تشکیل گردهمایی علمی و تحقیقاتی در سطح ملی، منطقه‌ای و بین المللی
 8. انتشار کتاب‌ها و نشریات علمی، پژوهشی و تحقیقاتی
نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.57.14.fa
برگشت به اصل مطلب