انجمن مهندسی روسازی ایران- ساختار انجمن
ساختار تشکیلاتی

حذف تصاویر و رنگ‌ها
 

هدف از تشکیل انجمن ارتقای کمی و کیفی دانش نیروهای متخصص و همچنین توسعه، پیشبرد و بهبود بخشیدن به امور آموزشی، پژوهشی، تحقیقاتی و فناوری طراحی، ساخت و اجرای روسازی های آسفالتی و بتنی در صنعت روسازی کشور می باشد.

 در این راستا کمیته‌ ها و گروه‌های تخصصی در زمینه ‌های قیر و آسفالت، روسازی بتنی، مصالح سنگی، طراحی، روش‌های نگهداری و مدیریت روسازی به منظور پیشبرد و نیل به اهداف انجمن تشکیل گردید. 

 

AWT IMAGE

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.58.15.fa
برگشت به اصل مطلب