انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار انجمن
هیئت مدیره جدید

حذف تصاویر و رنگ‌ها

AWT IMAGE

با برگزاری مجمع عمومی در تاریخ 15/8/91 و حضور اعضای پیوسته انجمن، هیئت مدیره دوره چهارم و بازرس به شرح زیر اتخاب گردیدند:

اعضای اصلی هیئت مدیره: دکتر منصور فخری، دکتر ابولفضل حسنی، دکتر علی اصغر اردکانیان، دکتر شاهین شعبانی، مهندس نادر صولتی فر، دکتر جواد سوداگری، مهندس احمد رضا شمس الکتابی

اعضای علی البدل هیئت مدیره: مهندس مرتضی جلیلی قاضی زاده، دکتر محمدرضا احدی

بازرس: مهندس سعید نکویی

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.61.49.fa
برگشت به اصل مطلب