انجمن مهندسی روسازی ایران- اخبار انجمن
جلسه هیئت مدیره

حذف تصاویر و رنگ‌ها
با برگزاری اولین جلسه هیئت مدیره جدید در تاریخ 06/9/91 رئیس و نایب رئیس هیئت مدیره، خزانه دار و دبیر انجمن به شرح زیر اتخاب گردیدند:

رئیس هیئت مدیره: دکتر منصور فخری نائب رئیس هیئت مدیره: دکتر ابولفضل حسنی

خزانه دار: دکتر علی اصغر اردکانیان دبیر: دکتر جواد سوداگری

نشانی مطلب در وبگاه انجمن مهندسی روسازی ایران:
http://peai.ir/find.php?item=1.61.51.fa
برگشت به اصل مطلب